Від редактора

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Відділ міжнародного права та європейської інтеграції

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ  ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВГО «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ»

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВГО «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ»

Українська асоціація міжнародного права

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація міжнародного права”, Інститут законодавства Верховної Ради України, Київський регіональний центр Національної Академії правових наук України та Київська міська організація ВГО «Асоціація українських правників» вітають Вас на сторінках науково-практичного електронного фахового видання «ПРАВОВІ СИСТЕМИ», яке вкючено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від  04.07.2014 р.)

Електронний фаховий юридичний журнал  «ПРАВОВІ СИСТЕМИ» було засновано як міжнародне видання, що виходить шість разів на рік й поширюватиметься  через мережу Інтернет. Головною перевагою цього видання є те, що наукові статті після проходження рецензування редакційною колегією та за погодженням з редакційною радою, відразу розміщуються в режимі on-line на сайті(http://legalsystems.net.ua/) і вважаються такими, що є опублікованими.

З метою більш тісного співробітництва створено Форум електронного журналу «ПРАВОВІ СИСТЕМИ»  ( http://legalsystemsjournal.mybb.ru/), в рамках якого планується обговорення та обмін думками щодо тематики, структури, змісту, наукової новизни та практичної значимості результатів поточних кандидатських та докторських дисертаційних досліджень  з юридичних наук, які захищаються в Україна та зарубіжних країнах.

Однією з особливостей електронного фахового юридичного журналу «ПРАВОВІ СИСТЕМИ» є те, що він об’єднує наукову громадськість не лише України а й держав ближнього і дальнього зарубіжжя. Зокрема, до його Редакційної ради/колегії запрошені відомі вчені-юристи з Україниукраїни, США та Європейського Союзу. Так, до складу Редакційної колегії входять вчені-юристи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту законодавства Верховної Ради України, Дипломатичної академії МЗС України,  Національної Академії правових наук України та інших установ. Редакційна колегія співпрацює з найбільшими та найвідомішими вищими навчальними закладами України та зарубіжних держав, органами законодавчої, виконавчої та судової влади.

Спектр досліджуваних питань в рамках електронного журналу «ПРАВОВІ СИСТЕМИ» є доволі широким та включає в себе питання міжнародного публічного права, права ЄС та порівняльного правознавства, теорії та історії держави та права, конституційного права, цивільного права та цивільного процесу, міжнародного приватного права, господарського права та господарсько-процесуального права, трудового права та права соціального забезпечення, екологічного права, адміністративного права, фінансового права, інформаційного права, кримінального права та кримінального процесу, судоустрою, прокуратури та адвокатури тощо.

На сторінках електронного журналу «ПРАВОВІ СИСТЕМИ» завжди надаватиметься місце молодим вченим – студентам та аспірантам юридичних факультетів (інститутів) та факультетів (інститутів) міжнародних відносин. Крім того, на сторінках видання відводиться місце анонсуванню нової юридичної літератури.

Отже, у електронному журналі «ПРАВОВІ СИСТЕМИ» публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ, а також розглядаються сучасні тенденції розвитку та актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства.

Журнал розрахований на професорсько-викладацький склад всіх вищих навчальних закладів за напрямами Правознавство, Міжнародне право та Міжнародні відносини, студентів, аспірантів, асистентів, юристів-практиків та усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного та національного права, а також порівняльного правознавства.

Редколегія видання запрошує Вас до активного співробітництва та пропонує розглянути питання щодо розміщення Ваших статей у журналі «ПРАВОВІ СИСТЕМИ».  З вимогами щодо опублікування рукописів Ви можете ознайомитись тут.

З повагою,
Головний редактор,
доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник,
завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції
Інституту законодавства Верховної Ради України,
старший науковий співробітник кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка,
Академічний радник НАПрН України О.О.Гріненко