Вимоги до рукописів

ВИМОГИ
щодо оформлення наукових статей, які публікуються в науково-практичному електронному фаховому юридичному журналі «ПРАВОВІ СИСТЕМИ»

Найважливішим завданням журналу вважається розміщення результатів досліджень та практичних розробок науковців, викладачів, докторантів, аспірантів (здобувачів), студентів, практикуючих юристів. Видання має тематичну спрямованість  в межах таких наукових спеціальностей, як теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; конституційне право; муніципальне право; цивільне право  і процес; сімейне право; міжнародне приватне право; господарське та господарсько-процесуальне право; трудове право; право соціального забезпечення; земельне право; аграрне право; екологічне право; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; судоустрій; прокуратура та адвокатура; міжнародне право; філософія права.

Видання «ПРАВОВІ СИСТЕМИ» включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від  04.07.2014 р.)

Наукові праці, опубліковані в журналі, враховуються МОН України як друкована праця та апробація результатів дисертаційної роботи.

Загальні вимоги до структури наукових статей:

 1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 3. формування цілей статті (постановка завдання);
 4. виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 Технічні вимоги:

 • стаття обов’язково повинна містити УДК;
 • стаття обов’язково повинна містити вказівку на номер юридичної наукової спеціальності, з якої вона написана (наприклад, 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень);
 • обсяг статті – 6-20 сторінок, 14 шр., 1,5 інт., текст Times New Roman;
 • у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора;
 • нижче – УДК статті;
 • нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом.
 • посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках з зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25-26], а самі назви джерел наводити в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ – “Список використаних джерел”). Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342);
 • на статтю необхідно надати анотації (2 – 4 речення) та ключові слова (4-8 слів) українською, російською та англійською мовами. Анотації розміщуються після назви статті.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Розділи видання:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Конституційне право; муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • Міжнародне право; право ЄС;
 • Філософія права.

Приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу юридичну освіту та займаються науково-дослідною діяльністю.

УВАГА! Розміщення статей у виданні «ПРАВОВІ СИСТЕМИ» – платне. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням, а також обслуговуванням сайту. Вартість розміщення однієї статі незалежно від обсягу – 400 грн.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.  За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

Порядок подання Матеріалів:

Для опублікування Вашої статті необхідно:

 1. Статті і матеріали подаються виключно в електронному вигляді одним електронним листом з 3-ма (трьома) чи 4-ма (чотирма) доданими файлами (стаття, довідка про автора/авторів, фото, сканована рецензія/відгук – за відсутності у автора наукового ступеня) виключно у форматі “Документ Word 97-2004 (.doc)” та jpeg. з релевантної електронної поштової адреси /скриньки – на електронну поштову адресу/скриньку редакції електронного журналу «Правові системи» legalsystem2013@gmail.com. Матеріали в інших форматах не приймаються і не розглядаються!
 2. Фото автора (авторів) у форматі JPEG – бажано – актуальне, офіційного характеру та будь-якого розміру;
 3. Довідку про автора (співавторів) із зазначенням – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи (повна назва і адреса) й посада, контактний номер телефону (мобільний, робочий), ел. пошта, а також розділ Журналу, у який доцільніше розмістити статтю (офіційна сторінка Журналу: http://legalsystems.net.ua/)
 4. Якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія наукового керівника та/або рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності.
 5. Назви файлів, доданих до електронного листа, формуються виключно у форматі “Документ Word 97-2004 (.doc)” і повинні містити прізвище автора (наприклад: Ivanov stattja. doc; Ivanov photo. jpeg; Ivanov dovidka. doc).

Довідка про автора

Прізвище, ім’я та по-батькові/ псевдонім
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи – повна назва організації, адреса і посада
Контактний номер телефону – мобільний та стаціонарний (за наявності), електрона адреса
Розділ Журналу, в який доцільніше розмістити статтю

З питань опублікування, будь-ласка, звертайтеся до відповідального секретаря видання«ПРАВОВІ СИСТЕМИ».

Контактна особа: 0506826275, е-mail: miroshnychenko0707@gmail.com  – Оксана Мірошниченко (відповідальний секретар)

Електронна пошта: miroshnychenko0707@gmail.com

Сторінка видання: http://legalsystems.net.ua/

Форум електронного журналу «ПРАВОВІ СИСТЕМИ»: http://legalsystemsjournal.mybb.ru/