“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №3/2018

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ТОМАШ Л.В. ЕТАПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

ЛЕЩЕНКО Р.М., ЗАЇКА А.В. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

НАСТАСЯК І.  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОТВОРЧОЇ, ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ТА ПРАВОІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СВІТУ

ГОРДІЙЧУК М.В. ПРИЧИНИ, ЯКІ ПОРОДЖУЮТЬ КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ В УКРАЇНІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. ПРАВО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

БУЛДАКОВ Д.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

СТОРОЖЕНКО С.А. СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 482 МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ПЕРЕМІЩЕННЯ АБО ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПОЗА МИТНИМ КОНТРОЛЕМ)

МУЗИКА-СТЕФАНЧУК О.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМІНУ ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ІНШИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)

ІВАСИН О.Р. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» ТА «АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО»

ЗАЇКА А. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В ЯПОНІЇ

ШИНКАРЕНКО В.С. ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

МАЧУСЬКИЙ В.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ЗАБАРНА Н.Р., ЗАБАРНИЙ Б.Г. ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОНТРАБАНДУ

СІРЕЦЬ О. ДО ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОВОКАЦІЇ ЯК МЕТОДУ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

ІЩУК М.А. СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ОПЕРАТИВНОРОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СВЕРГУН О.І. ДОВЕДЕННЯ ВИНИ ПОЗА РОЗУМНИМ СУМНІВОМ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. АГРАРНЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

СЕМЕНЯКА А.О. ПОНЯТТЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ОЛЬХОВИК І.І. БДЖІЛЬНИЦТВО В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ

КРАВЧУК В.О., ГЕРАСИМОВ Г.І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АПК: СТАН ТА  ПЕРСПЕКТИВИ

КУРИЛО О.С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

БАГАУРІ А.О., ЧЕРЕПАХА Є. ОПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДХОДІВ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ГОЗА С.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ЛІСІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

ШЕЛУДЬКО Є.А. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: НЕДОЛІКИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОРІВНЯННІ З МІЖНАРОДНИМ ДОСВІДОМ

ТРУДОВЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СОЛОВЙОВ О. В., СОКУРЕНКО В. А.ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА: ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВННЯ

СОЛОВЙОВ О. В., ХРЯКОВА Н. О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОКАУТУ В УКРАЇНІ

КОРНІЙЧУК І.В. ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

КОЛОДІЙ І.М., ПРОРОЧЕНКО В.В. СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

ІЛЛЯШОВ А.Г. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

ІВАНОВА К.В. ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЖІНОК ВІД РІЗНИХ ФОРМ ДИСКРИМІНАЦІЇ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

КРИСОВАТИЙ Б.Р. ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІСТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

КУРОПАТА В.О. ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

ШВЕДА О.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

СТЕФАНЧУК М.О. СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ

ПАКОШ О.О. МEXAНIЗМ МIЖНAPOДНO-ПPAВOВOЇ ВIДПOВIДAЛЬНOСТI ДEPЖAВ ЗA НEВИКOНAННЯ EКOНOМIЧНИX ЗOБOВ’ЯЗAНЬ

ОРЄХОВ С.М.   ЄВРОПЕЙСЬКЕ АГЕНСТВО З ДОВКІЛЛЯ: СТАТУС І МЕЖІ ПОВНОВАЖЕНЬ

ГОНЧАРЕНКО В.В. ПРОБЛЕМАТИКА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДНОВЛАСНИКІВ

БАРАНОВА-МОХОРТ А.С. ПІЛЬГИ ДЛЯ ПОКУПЦІВ ПЕРШОГО ЖИТЛА У БРИТАНСЬКІЙ КОЛУМБІЇ: ФЕДЕРАЛЬНА ТА МІСЦЕВА ПРОГРАМИ

ЮРЧЕНКО С.М. ДО ПИТАННЯ РОЛІ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ У РЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ВІДНОСИН

КОРЧАКА І.В. ПРАВО НА СІМ’Ю ТА ШЛЮБ ЯК ОДНЕ З ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ