“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №3/2018

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Томаш Л.В.етапи модернізації ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В Україні 5

Лещенко Р.М., Заїка А.В. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 20

Настасяк І.  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОТВОРЧОЇ, ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ТА ПРАВОІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СВІТУ  33

Гордійчук М.В. ПРИЧИНИ, ЯКІ ПОРОДЖУЮТЬ КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ В УКРАЇНІ 54

Куценко Р.В. ДО ПРОБЛЕМИ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ 63

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. ПРАВО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Булдаков Д.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 74

Деркач А.Л. НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В РОБОТІ ОРГАНІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ 86

Рудик А.Р. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ДУМКИ І СЛОВА В США ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ 100

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Стороженко С.А. СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 482 МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ПЕРЕМІЩЕННЯ АБО ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПОЗА МИТНИМ КОНТРОЛЕМ) 111

Музика-Стефанчук О.А.  Правове регулювання обміну податковою інформацією  (європейський та інший міжнародний досвід) 124

Івасин О.Р. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» ТА «АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО» 134

Заїка А. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В ЯПОНІЇ 144

Шинкаренко В.С. ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ 152

Томчук О.В.  СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 164

Марцинкевич С. Щодо поняття забезпечення позову  в адміністративному судочинстві 175

Перепелиця Н.В. ПРОБЛЕМАТИКА ТА СТАН ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 187

Чигир П.Р. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 199

Горкава В.Ю. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 210

Литвин О.В., Габрелян А.Ю. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПРОСТИТУЦІЇ В ПОЛЬЩІ 232

Пальчик М. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: НОРМАТИВНИЙ ТА ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ 243

Соловський Є.О. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 251

Пантелеєв С.М. ПОНЯТТЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАБОРОН ТА ОБМЕЖЕНЬ
В ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ 263

Лебединська О. Ю. ЩОДО ПОНЯТТЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПРОЦЕДУРИ 276

Данченко Т.В., Данченко В.Є. ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ  БАНКІВСЬКОГО РИТЕЙЛУ В УКРАЇНІ.287

Слобожанська Д.В. СУБ’ЄКТ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК ПОЗИВАЧ У СПРАВАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ  299

Кузнецова О.В. ОЗНАКИ СТАТУСУ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ ЯК ОСОБЛИВИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 308

Рядінська В.О., Буханевич О.М. ГЕНЕЗИС КАТЕГОРІЇ «ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ» В ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 316

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Мачуський В.В.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В США 326

Руденко Л.Д. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ІННОВАЦІЙ У РЕЖИМІ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ АБО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 334

Паренте Л.М. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ САМОРЕГУЛЬОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 344

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Забарна Н.Р., Забарний Б.Г. ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОНТРАБАНДУ 355

Сірець О. ДО ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОВОКАЦІЇ ЯК МЕТОДУ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 370

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Свергун О.І. ДОВЕДЕННЯ ВИНИ ПОЗА РОЗУМНИМ СУМНІВОМ 380

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. АГРАРНЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Семеняка А.О. ПОНЯТТЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 386

Ольховик І.І. БДЖІЛЬНИЦТВО В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ 393

Кравчук В. О., Герасимов Г. І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АПК: СТАН ТА  ПЕРСПЕКТИВИ 401

Курило О.С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 408

Багаурі А.О., Черепаха Є. О. ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДХОДІВ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 416

Гоза С.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ЛІСІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 423

Шелудько Є.А. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: НЕДОЛІКИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОРІВНЯННІ З МІЖНАРОДНИМ ДОСВІДОМ 432

ТРУДОВЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соловйов О. В., Сокуренко В. А. ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА: ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВННЯ 441

Соловйов О. В., Хрякова Н. О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОКАУТУ В УКРАЇНІ 453

Корнійчук І.В. ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ 466

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Шведа О.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ 473

Стефанчук М.О. Стандарти захисту СІМЕЙНИХ прав У європейськІй ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ 483

Орєхов С.М. ЄВРОПЕЙСЬКЕ АГЕНСТВО З ДОВКІЛЛЯ: СТАТУС І МЕЖІ ПОВНОВАЖЕНЬ 492

Гончаренко В.В. ПРОБЛЕМАТИКА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДНОВЛАСНИКІВ 500

Баранова-Мохорт А.С. ПІЛЬГИ ДЛЯ ПОКУПЦІВ ПЕРШОГО ЖИТЛА У БРИТАНСЬКІЙ КОЛУМБІЇ: ФЕДЕРАЛЬНА ТА МІСЦЕВА ПРОГРАМИ 514

Юрченко С.М. ДО ПИТАННЯ РОЛІ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ У РЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ВІДНОСИН 524

Корчака І.В. ПРАВО НА СІМ’Ю ТА ШЛЮБ ЯК ОДНЕ З ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 536

Колодій І.М., Пророченко В.В. СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 543

Красовський В.І. ЄДИНИЙ СТАНДАРТ ЗВІТНОСТІ CRS  ЯК МОДЕЛЬ ОБМІНУ ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ: МЕХАНІЗМ РОБОТИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ В УКРАЇНІ 552

Трощенко І.О. правозастосовної практики Закону України «Про міжнародне приватне право» в частині колізійного регулювання недоговірних зобов’язань 562

Іляшов А. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 574

Пилипенко В. П.  ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ В КОНТЕКСТІ СТАТУТУ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ТРИБУНАЛУ ПО КОЛИШНІЙ ЮГОСЛАВІЇ 586

Габрелян А.Ю. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ    601