“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№1,2/2018

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кравчук В. О., Новиков О. В. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ЗМІНИ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ З ПРЕЗИДЕНТСЬКО-ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ НА ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКУ ВПРОДОВЖ 1991 – 2005 рр.

Томаш Л.В. Громадянське суспільство як субстанційна основа правової держави

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Стасів В.І. ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Денісова К.Г. ОРГАН ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН)

Курило О.С. ПРОЦЕДУРА «ГІЛЬЙОТИНИ» І  ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ)

Деркач А.Л. ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В КОНСТИТУЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Стороженко С.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Салій С.Л. РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Лещенко Р., Заїка А. ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

Музика-Стефанчук О.А. Обмін інформацією як прояв принципу належного управління у сфері оподаткування у контексті ст. 350 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Тарасенко Я.В. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, СУБСИДІАРНІСТЬ, ПРОПОРЦІЙНІСТЬ: ФІНАНСОВО-ПРАВНИЙ ВИМІР І ВИМІР ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Заїка А. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В НІМЕЧЧИНІ

Діхтяренко К.О. ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Бакал М.А. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД СПАДЩИНИ ТА ПОДАРУНКІВ

Томчук  О.В. МИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гурін Д.М. ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІЇ «БІЖЕНЕЦЬ» В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

Максименко В.М. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Синишин О.Р. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Бакал ВП., Будзинський М.П. ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ПОДАРУНОК» ТА «НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА»

Іляшов А. ОРГАНИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Пальчик М. ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ СЛУЖБИ, ЯК РІЗНОВИД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ, В ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ.

Мамульчик А.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ДИТИНИ, РОЗЛУЧЕНОЇ З СІМ’ЄЮ, В УКРАЇНІ

Гончаренко С.Ю. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ

Кобильнік Д.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Шишов О.О. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ

Періжок Г.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Гуйван П.Д. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ

Шелудько Є.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Філонова Ю.М. ЗАХИСТ СЕРВІТУТНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Сидоренко Д.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ

Кулик О.І. ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЯК ОБ’ЄКТ СТИМУЛЮВАННЯ

Леміш О.В. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ)

Руденко Л.Д. ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Павлюченко Ю.М. ПІДСТАВИ ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО РИНКУ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Данильченко А. М. ЛОКАУТ ЯК ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. АГРАРНЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Горбайчук Л.В., Габрелян А.Ю. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ЩО НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Пінкевич Н.С. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ:  НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Кypoвcькa I.А., Мiрoшниченкo O. ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Сірець О.О. ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПОНЯТИХ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Іщук М.А. МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГІВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Свергун О.І. ДОВЕДЕННЯ ВИНИ ПОЗА РОЗУМНИМ СУМНІВОМ

Лазаренко А.С. ПЕРЕДУМОВИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

СУДОУСТРІЙ. ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Рядінська В.О., Карпушова О.В. КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ СУДДІВ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Борисов Є.Є. ВІДСТУП ДЕРЖАВ ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПАКТОМ ООН ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИТЧНІ ПРАВА

Polianskyi Dmytrii TOPICALCAL PROBLEMS OF DEFINING THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE’S LEGAL STATUS IN DOMESTIC LEGISLATIONS AND IN INTERNATIONAL LAW

Спектор О.М. РЕЖИМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ПРИРОДО-РЕСУРСНИХ ВІДНОСИН

Галаган С.О. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ПРО СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Литвиненко А.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ ЧЕРЕЗ ЗНИЩЕННЯ ДАНИХ ПРО СУДИМІСТЬ ТА ПІДОЗРУ В СКОЄННІ ЗЛОЧИНУ: ПРАКТИКА СУДІВ ДЕЯКИХ КРАЇН КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА ЄСПЛ

Пилипенко В. П. РОЛЬ ОРГАНІВ МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЮ ЮСТИЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОТРИМАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

Гончаренко В.В. ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТЕРМІНА «НАЦІОНАЛЬНІСТЬ СУДНА

Стефанчук М.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ УЗГОДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО ТА СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС

Габрелян А.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ В ІТ-СФЕРІ

Баранова-Мохорт А.С. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ В БРИТАНСЬКІЙ КОЛУМБІЇ